Statuten

AFSCHRIFT

der

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

van de vereniging: "Vereniging Haagse Kunstkring", gevestigd te 's-Gravenhage.

C.A. HATTINGA VAN 'T SANT

EN

MR. L.C. GAMBON

NOTARISSEN

TE

'S-GRAVENHAGE

Akte d.d.: 27 juni 1979

No. 3506

Verleden voor: Mr. L.C. Gambon

Heden de zeven en twintigste juni negentienhonderd negen en zeventig, verschenen voor mij, Meester Louis Clément Gambon, Notaris ter standplaats 's-Gravenhage:

Ten eerste:

de heer ALBERT THEODORE LEONARD CAREL ANTHING VOGEL, letterkundige, wonende te Wassenaar, Konijnenlaan 38;

Ten tweede:

Mevrouw BOUJOCA VAN DER LEEST, grafologe, wonende te Wassenaar, Hoflaan 24, echtgenote van de heer Johannes Nicolaas Hoogeveen; ten deze handelend respectievelijk als voorzitter en secretaris van de na te melden vereniging en als zodanig die vereniging rechtsgeldig krachtens artikel 30 harer statuten vertegenwoordigende.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:

dat in de op twee en twintig mei negentienhonderd negen en zeventig

te 's-Gravenhage gehouden algemene ledenvergadering der te 's-Gravenhage gevestigde vereniging "Vereniging Haagse Kunstkring", van welke vereniging de statuten laatstelijk werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit de dato twee juli negentienhonderd drie en zeventig nr. 46 en gepubliceerd als bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van zes en twintig september negentienhonderd drie en zeventig nr. 186, is besloten om:

de statuten der vereniging te wijzigen en geheel in een notariële akte vast te leggen;

dat van het bovenstaande blijkt uit een gewaarmerkt uittreksel der notulen dier vergadering, hetwelk aan deze minute is vastgehecht.

Ter uitvoering van genoemd besluit tot statutenwijziging verklaarden de comparanten, in hun gemelde hoedanigheid, de bestaande statuten der vereniging geheel in te trekken en opnieuw vast te stellen als volgt:

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam "Vereniging Haagse Kunstkring" en heeft haar zetel te 's-Gravenhage.

Doel

Artikel 2

1. De vereniging stelt zich ten doel:

a. het stimuleren van de scheppende werkzaamheid van kunstenaars;

b. het bevorderen van belangstelling voor de kunst;

c. het bevorderen van onderling begrip en samenwerking tussen kunstenaars;

d. het behartigen van de belangen van kunstenaars;

e. het bevorderen van kontact tussen kunstenaars en belangstellenden in de kunst;

f. het bevorderen van de integratie van kunst en maatschappij.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. het aan de orde stellen van vraagstukken op het gebied van de kunst;

b. het organiseren van culturele evenementen, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere verenigingen, instellingen, natuurlijke- of rechtspersonen;

c. het ontwikkelen van initiatieven, die de integratie van kunst en maatschappij bevorderen;

d. het bevorderen van de verkoop dan wel van de uitvoering van werk van kunstenaars;

e. het houden van een sociëteit als ontmoetingsmogelijkheid van de leden;

f. het plegen van overleg met de overheid, instellingen of anderen, werkzaam op het gebied van de kunst;

g. het besluiten tot manifestaties van de vereniging of afdelingen;

h. alle andere wettig geoorloofde middelen.

3. De vereniging kan ter bereiking van haar doel samenwerken met of zich aansluiten bij andere organisaties, personen of instellingen, die dezelfde of soortgelijke doelstellingen nastreven.

Geldmiddelen

Artikel 3

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. entreegelden, contributies en andere bijdragen van leden;

b. bijdragen van donateurs;

c. subsidies;

d. giften of legaten en erfstellingen;

e. andere baten;

Lidmaatschap

Artikel 4

De vereniging kent:

a. leden;

b. werkende leden;

c. leden van verdienste;

d. ere-leden;

e. donateurs.

Leden

Artikel 5

Men wordt lid door:

a. schriftelijke uitnodiging daartoe door het algemeen bestuur, gevolgd door schriftelijke aanvaarding van de uitnodiging;

b. schriftelijk verzoek tot toelating als zodanig gericht aan het algemeen bestuur in te dienen bij het secretariaat van de vereniging, gevolgd door ballotage als bedoeld in artikel 6, lid 2,3 en 4 en het voldoen van de verschuldigde gelden.

Artikel 6

1. Het schriftelijk verzoek tot het lidmaatschap geschiedt op een door de vereniging te verstrekken formulier. Het verzoek tot toelating als lid dient door ten minste twee leden ondersteund te worden, zodat het formulier mede-ondertekend dient te worden door ten minste twee leden van de vereniging.

2. Een verzoek tot toelating als lid wordt zo spoedig mogelijk aan de leden bekendgemaakt door publicatie op een mededelingenbord in het gebouw van de vereniging. De ballotage-commissie als bedoeld bij artikel 28 lid 2 van deze statuten doet de bekendmaking vergezeld gaan van haar oordeel omtrent de wenselijkheid van toelating van de verzoeker als lid.

3. De toelating tot lid is geschied met ingang van de eerste dag van de maand na het verstrijken van de hierna gestelde termijn, wanneer binnen veertien dagen na de publicatie door één of meer leden geen bezwaren tegen de toelating zijn ingebracht.

4. Indien binnen veertien dagen na de publicatie door één of meer leden wel bezwaren tegen toelating zijn ingebracht, dan wordt over toelating als lid door het algemeen bestuur in de eerstvolgende vergadering beslist en wel bij gewone meerderheid van stemmen.

5. In geval van toelating ontvangt het lid een schriftelijke kennisgeving daaromtrent.

Artikel 7

Leden hebben stemrecht op de algemene vergadering. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Artikel 8

1. De leden betalen bij de aanvang van of het herstel van hun lidmaatschap een entreegeld.

2. De leden betalen een jaarlijkse contributie te voldoen uiterlijk binnen drie maanden na de aanvang van een nieuw verenigingsjaar.

3. Bij beëindiging van het lidmaatschap ingevolge artikel 16 van deze statuten worden contributiegelden, entreegelden, en/of andere verplichte bijdragen alsook uit anderen hoofde verschuldigde gelden niet gerestitueerd of kwijtgescholden.

4. Entreegelden en contributies worden door de algemene vergadering vastgesteld of gewijzigd.

Werkende leden

Artikel 9

Leden kunnen werkende leden worden na:

a. schriftelijke uitnodiging daartoe door een afdelingsbestuur gevolgd door schriftelijke aanvaarding van die uitnodiging;

b. schriftelijke aanmelding bij een afdelingsbestuur en na ballotage overeenkomstig de voor die afdeling geldende regelen.

Artikel 10

Het lidmaatschap gaat niet verloren door niet-toelating als werkend lid van een afdeling.

Artikel 11

1. Werkende leden hebben:

a. stemrecht op vergaderingen van werkende leden en op vergaderingen van de afdeling waarvan zij lid zijn;

b. recht tot manifestatie op het gebied van hun afdeling in één of meer lokaliteiten van de vereniging doch niet dan na schriftelijke goedkeuring van het bestuur van de afdeling waarvan zij lid zijn. Het algemeen bestuur kan besluiten dergelijke manifestaties ook buiten de lokaliteiten van de vereniging te doen plaatsvinden.

2. Het algemeen bestuur roept ten minste éénmaal per jaar en bovendien steeds op schriftelijk verzoek van tenminste vijftien werkende leden een vergadering van werkende leden bijeen.

3. Artikel 26 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing op vergaderingen van werkende leden.

Artikel 12

1. Het algemeen bestuur kan voor de werkende leden van een afdeling, op voordracht van het afdelingsbestuur, een eenmalige of jaarlijkse geldelijke bijdrage ten behoeve van die afdeling vaststellen.

2. Een dergelijke bijdrage moet tegelijk met de contributie voldaan worden, tenzij het algemeen bestuur anders vaststelt.

Leden van verdienste

Artikel 13

Leden van de vereniging, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging, kunnen op voordracht van het algemeen bestuur, door de algemene vergadering tot leden van verdienste worden benoemd. Zij behouden hun rechten, maar zijn niet gehouden tot het betalen van enige contributie.

Ere-leden

Artikel 14

Kunstenaars van buitengewone verdienste, alsmede zij, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de kunst, kunnen op voordracht van het algemeen bestuur door de algemene vergadering tot ere-leden worden benoemd. Zij behouden casu quo verkrijgen de rechten welke leden der vereniging hebben, maar zijn niet gehouden tot het betalen van enige contributie.

Donateurs

Artikel 15

1. Tot donateur van de vereniging kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen worden toegelaten.

2. Over het al dan niet toelaten van enig natuurlijk- of rechtspersoon als donateurs beslist het algemeen bestuur.

3. Donateurs betalen een eenmalige of jaarlijkse donatie.

Beëindiging van het lidmaatschap

Artikel 16

1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden van het lid;

b. opzegging door het lid aan de vereniging, mits schriftelijk en uiterlijk één maand voor het einde van het verenigingsjaar;

c. opzegging op grond van een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, op voordracht van het algemeen bestuur of op voordracht van ten minste vijftien leden, wanneer een lid niet meer aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet, dan wel van de vereniging redelijkerwijze niet meer verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

De opzegging dient uiterlijk één maand voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk te geschieden;

d. ontzetting op grond van een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, op voordracht van het algemeen bestuur, dan wel op voordracht van tenminste vijftien leden, wanneer een lid heeft gehandeld of handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of het bestuur of de vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld of benadeelt, dan wel de belangen van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad of schaadt, waaronder bijvoorbeeld wordt gerekend het bewust naar buiten toe de schijn opwekken dat men tot de vereniging in een andere relatie staat dan met de werkelijkheid in overeenstemming is en/of dat men aan die relatie rechten ontleent die men niet heeft.

2. Beëindiging van het lidmaatschap sluit beëindiging in van het werkend lidmaatschap alsmede van alle functies binnen en buiten de vereniging, welke aan het lidmaatschap of werkend lidmaatschap zijn ontleend.

3. Een lid kan door het algemeen bestuur worden geschorst bij het zich schuldigmaken aan overtreding van de bepalingen der statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of het bestuur, dan wel de vereniging op enigerlei wijze benadelen of schaden.

In de algemene vergadering, volgend op de schorsing, wordt besloten of al dan niet tot ontzetting uit het lidmaatschap wordt overgegaan.

Indien niet tot ontzetting uit het lidmaatschap wordt besloten, wordt de schorsing geacht te zijn opgeheven.

Afdelingen

Artikel 17

1. De werkende leden die werkzaam zijn op het terrein der beeldende kunst, architectuur, toegepaste kunsten, letterkunde, toneel- en/of filmkunst of muziek, dan wel enige andere vorm van kunst beoefenen, zijn verenigd in afdelingen. Deze afdelingen bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

2. De afdelingen worden gevormd, gesplitst of samengevoegd op een speciaal daartoe bijeengeroepen werkende-ledenvergadering. Besluiten tot vorming, splitsing of samenvoeging van afdelingen zijn slechts geldig wanneer zij zijn genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

3. De afdelingen dienen de doelstellingen van de vereniging te bevorderen. Zij houden tenminste één vergadering per jaar.

Een afdelingsvergadering wordt bijeengeroepen door het afdelingsbestuur.

4. Iedere afdeling heeft een bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en ten minste drie leden, welke door de afdelingsledenvergadering worden gekozen.

5. De voorzitter van een afdelingsbestuur is werkend lid. De meerderheid van het afdelingsbestuur bestaat uit werkende leden.

6. De voorzitter en de secretaris van een afdelingsbestuur maken deel uit van het algemeen bestuur en worden als zodanig door hun afdeling op de jaarlijkse algemene vergadering bekend gemaakt.

Algemeen bestuur en dagelijks bestuur

Artikel 18

1. De vereniging heeft een algemeen bestuur, bestaande uit een oneven aantal van ten minste vijf leden.

2. Het algemeen bestuur bestaat uit:

a. het dagelijks bestuur;

b. de voorzitters en secretarissen van de afdelingen; zij kunnen niet tegelijkertijd deel uitmaken van het dagelijks bestuur.

3. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

4. Een vergadering van het algemeen bestuur wordt bijeengeroepen door de algemeen secretaris op verzoek van de algemeen voorzitter of ten minste drie leden van het algemeen bestuur.

5. Een vergadering van het algemeen bestuur wordt voorgezeten door de algemeen voorzitter.

6. De gemeenteraad van de gemeente 's-Gravenhage is gerechtigd één of meer gedelegeerden – al of niet met plaatsvervanger – te benoemen bij het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur verleent aan de gedelegeerde(n) zodanige medewerking, dat zij hun taak behoorlijk kunnen vervullen en zendt, mede daartoe, aan de gedelegeerde(n) afschrift van alle stukken, welke aan de leden van het algemeen bestuur worden gezonden, alsmede afschrift van alle tussen het bestuur van de gemeente 's-Gravenhage en het algemeen bestuur gewisselde stukken. Ook overigens zijn ten aanzien van gedelegeerden van toepassing de door de gemeenteraad van 's-Gravenhage vastgestelde "Regelen gemeentelijke gedelegeerden"(Verordening nummer 10 van 1960).

Artikel 19

1. Het dagelijks bestuur, bestaande uit een oneven aantal van ten hoogste zeven leden, wordt gevormd door de algemeen voorzitter, de algemeen vice-voorzitter, de algemeen secretaris, de algemeen penningmeester en één of meer leden.

2. Het dagelijks bestuur wordt door de jaarlijkse algemene vergadering uit de leden in functie gekozen. De meerderheid bestaat uit werkende leden.

3. Ieder verenigingsjaar treden twee van de leden van het dagelijks bestuur, ter gelegenheid van de algemene vergadering, af volgens een door algemeen bestuur op te maken rooster.

4. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, doch behoeven om een derde en iedere volgende achtereenvolgende maal te worden herkozen twee/derde van het uitgebrachte aantal stemmen.

5. Kandidaatstellingen voor het dagelijks bestuur dienen ten minste veertien dagen vóór de algemene vergadering schriftelijk bij de algemeen secretaris te zijn ingediend.

Een kandidaatstelling moet door het algemeen bestuur, door een afdeling of door ten minste tien leden worden gesteund en vergezeld zijn van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat. In spoedeisende gevallen kunnen staande de algemene vergadering kandidaten door het algemeen bestuur worden gesteld.

6. De voorzitter en de secretaris van een afdelingsbestuur maken deel uit van het algemeen bestuur en worden als zodanig door hun afdeling op de jaarlijkse algemene vergadering bekend gemaakt.

Artikel 20

1. Het dagelijks bestuur beheert de zaken van de vereniging en zorgt voor uitvoering van de besluiten van de ledenvergadering en van het algemeen bestuur.

2. Het dagelijks bestuur is verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur.

Vertegenwoordiging

Artikel 21

1. De vereniging wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd door de algemeen voorzitter – of, bij diens ontstentenis de algemeen vice-voorzitter -, tezamen met hetzij de algemeen secretaris hetzij de algemeen penningmeester.

2. Bij schriftelijke volmacht, ondertekend door de algemeen voorzitter tezamen met hetzij de algemeen secretaris hetzij de algemeen penningmeester, kunnen de daarbij omschreven bevoegdheden worden gedelegeerd aan een lid van het dagelijks bestuur.

Artikel 22

Voor het aangaan van geldleningen, het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het algemeen bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

Algemene ledenvergadering

Artikel 23

1. Jaarlijks heeft vóór één april een algemene vergadering plaats.

2. In deze vergadering wordt onder meer:

het jaarverslag uitgebracht;

de begroting voor het komende jaar vastgesteld;

de rekening en verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar en over het gevoerd bestuur gedaan onder overlegging van een balans en een winst- en verliesrekening met toelichting;

de contributie- en entreegelden vastgesteld;

voorzien in de vacatures in het dagelijks bestuur;

een ballotage-commissie en een kascommissie benoemd;

eventueel één of meer commissies en/of commissariaten ingesteld of opgeheven;

een bespreking gehouden over de samenstelling van eventuele commissies en worden leden daarvan als ook de eventuele commissarissen benoemd of ontslagen.

Artikel 24

1. De rekening en verantwoording worden ten minste veertien dagen vóór de algemene vergadering, waarin zij zullen worden behandeld, voor de leden ter inzage gelegd.

2. Plaats en tijd van de ter inzagelegging worden tijdig en schriftelijk aan de leden medegedeeld.

3. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4. Het algemeen bestuur is verplicht aan de algemene vergadering alle inlichtingen te verstrekken, die deze naar aanleiding van het jaarverslag, de rekening en verantwoording en het gevoerd bestuur verlangt.

5. Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en de winst- en verliesrekening strekt het algemeen bestuur tot volledige décharge.

Artikel 25

1. Overigens worden algemene vergaderingen bijeengeroepen zo dikwijls het algemeen bestuur dit nodig oordeelt of vijftien leden hun verlangen daartoe schriftelijk aan het algemeen bestuur kenbaar hebben gemaakt onder opgave van het te behandelen onderwerp.

2. Ingeval aan zulk een verzoek niet binnen dertig dagen gevolgd is gegeven, kunnen de leden, door wie het verzoek is gedaan, zelf tot bijeenroeping overgaan.

3. Een aldus bijeengeroepen vergadering wijst haar eigen voorzitter aan.

Artikel 26

1. Oproeping voor de jaarlijkse en andere algemene vergaderingen wordt door de algemeen secretaris ten minste veertien dagen voor de te houden vergadering aan de leden verzonden.

2. Bij de oproeping wordt de agenda van de vergadering vermeld.

3. Voorstellen van leden tot het behandelen van onderwerpen in een algemene vergadering moeten ten minste drie weken voor de vergadering schriftelijk bij de algemeen secretaris worden ingediend.

4. Niet op de agenda vermelde onderwerpen worden niet op de algemene vergadering behandeld.

Artikel 27

1. Alle besluiten worden bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen, behoudens ingeval de wet of de statuten anders bepalen.

2. Indien geen der aanwezige stemgerechtigde leden hoofdelijke stemming verlangt, wordt een voorstel geacht met algemene stemmen te zijn aangenomen.

3. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk bij ongetekende door de algemeen secretaris gewaarmerkte briefjes gestemd.

Blanco stemmen tellen niet mee.

Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

4. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

5. Indien bij verkiezing van personen geen gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen is verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming plaats. Wordt ook daarbij geen meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tussen de personen op wie bij deze laatste stemming een gelijk en tevens hoogste aantal geldige stemmen is uitgebracht.

Staken de stemmen bij deze stemming, dan beslist het lot.

Commissies

Artikel 28

1. De algemene vergadering kan één of meer commissies instellen en/of één of meer commissarissen benoemen.

2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een ballotagecommissie en een kascommissie, van welke laatste commissie de leden van het algemeen bestuur geen deel kunnen uitmaken.

3. Ingeval en voor zover onderwerpen met betrekking tot hun taakopdracht aan de orde zijn, hebben commissarissen toegang tot de vergaderingen van het dagelijks- en van het algemeen bestuur; zij kunnen terzake een adviserende stem uitbrengen.

Statutenwijziging

Artikel 29

1. Wijziging van statuten wordt voorgesteld door het algemeen bestuur of door ten minste vijftien leden.

2. Tot wijziging van statuten kan slechts besloten worden bij besluit van de algemene vergadering, die werd bijeengeroepen onder mededeling dat wijziging van statuten wordt voorgesteld.

De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste veertien dagen.

3. Tenminste veertien dagen vóór de dag der vergadering wordt een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijzigingen in hun geheel zijn opgenomen, bij het algemeen secretariaat voor de leden ter inzage gelegd en wel tot na afloop van de dag, waarop de vergadering is gehouden.

4. Tot wijziging van statuten kan slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering waar tenminste vijftig stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

5. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden, tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, ten minste veertien doch ten hoogste dertig dagen na de eerste in lid 4 van dit artikel bedoelde vergadering, te houden vergadering, doch dan met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

6. Het in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel bepaalde is niet van toepassing, indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

7. De statutenwijziging treedt in werking op de dag dat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding en vereffening

Artikel 30

1. Tot ontbinding van de vereniging kan slechts besloten worden bij besluit van de algemene vergadering, die werd bijeengeroepen onder de mededeling, dat ontbinding van de vereniging wordt voorgesteld. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen bedraagt ten minste veertien dagen.

2. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste een/tiende van het aantal werkende leden van iedere afdeling aanwezig is.

3. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige werkende leden van iedere afdeling, tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste veertien doch ten hoogste dertig dagen na de eerste in lid 2 van dit artikel bedoelde vergadering, te houden vergadering, doch dan met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het algemeen bestuur.

5. Een eventueel batig saldo wordt aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Artikel 31

De algemene vergadering kan één of meer reglementen, waaronder een huishoudelijk reglement vaststellen, welke geen bepalingen mogen bevatten die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten.

Waarvan akte in minute is verleden te 's-Gravenhage, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen en volledige voorlezing van deze akte, is zij door de comparanten, die mij, notaris bekend zijn en mij, notaris, ondertekend.

(Getekend): A.T.L.C. Anthing Vogel; B. Hoogeveen-Van der Leest; L.C. Gambon.

VOOR AFSCHRIFT